Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

addmestrength
addmestrength
8885 63e4
Reposted fromlaters laters viabeznazwy beznazwy
4668 5884
addmestrength
5417 4f1d
Reposted fromimradioactive imradioactive
addmestrength
1891 413a 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
addmestrength
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
addmestrength
Żal za tym, czego się nie zrobiło, jest gorszy niż jakiekolwiek błędy, które popełniamy, doświadczając różnych rzeczy.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimradioactive imradioactive
addmestrength
5447 ffc0
Reposted fromimradioactive imradioactive

June 16 2017

4671 b555
Reposted fromorendasophie orendasophie
4665 142e
Reposted fromorendasophie orendasophie
1231 a22f 500
Reposted fromorendasophie orendasophie
addmestrength
2464 71c7
Reposted fromlittlefool littlefool viaownstyle ownstyle
8215 8b34
Reposted fromerial erial viabeznazwy beznazwy
addmestrength
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viabeznazwy beznazwy
addmestrength
2209 5cdc 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
8914 e22f 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
5057 de80
Reposted fromimradioactive imradioactive
addmestrength
2913 8950
Reposted fromShini Shini viasunsexdrugs sunsexdrugs
addmestrength

Wyjątkowość nie polega na idealności.

addmestrength
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viasunsexdrugs sunsexdrugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl